Symposia

Deze sessies zijn gericht op verdieping in een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen u, de sprekers en andere deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als u nieuwe inzichten opgedaan.

9 dec 2016
MMV-congres 2016: Opleiden is vooruitzien CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN
1

Naar een nieuwe structuur voor opleidingserkenningen

Om het toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige vervolgopleidingen moderner en efficiënter te maken, hebben CGS en RGS daarop gezamenlijk een visie ontwikkeld. De uitwerking van de regelgeving door het CGS en van het toezicht door de RGS zijn in volle gang.
In dit symposium krijgt u inzicht in de contouren van een nieuwe manier van erkennen en toezicht houden.

Door: Fedde Scheele (voorzitter CGS Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) en Mike Rozijn (Secretaris CGS - KNMG).

Relevant voor alle specialismen

2

De sociaal-geneeskundig specialist 2020

In 2015 ontwikkelden de sociaalgeneeskundige beroepsverenigingen een visie op de opleidingskwaliteit (KOERS) met bijbehorend kwaliteitskader. Samen met de handreiking voor praktijkopleiders vormt dit de basis voor de nieuwe landelijke opleidingsplannen. In 2020 zullen de eerste sociaal geneeskundigen volgens dit plan zijn opgeleid. Wat zijn de ervaringen met de kwaliteitsvisie? Hoe ziet het nieuwe competentieprofiel eruit?
U gaat aan de slag met KOERS, competentieprofielen en de inrichting van de opleiding. U krijgt zo inzicht hoe de kwaliteitsvisie vertaald is naar de landelijke opleidingsplannen.

Door: Ronald Duzijn (directeur KAMG) en Marjolein Bastiaansen (NVAB).

Relevant voor sociaal geneeskundigen

3

Evidence based opleiden

In Nederland vindt veel onderzoek plaats naar de kwaliteit en vormgeving van de medische vervolgopleidingen. U krijgt presentaties over lopende en recent afgeronde wetenschappelijke studies naar verschillende aspecten van de vervolgopleidingen. Ook kunt u de resultaten bediscussiëren en toepassingen van de resultaten voor de eigen opleidingspraktijk bespreken.

Door: Debbie Jaarsma (professor Innovation & Research in Medical Education UMCG), Lindsay Bank (promovendus / Onderwijscoördinator Medische Vervolgopleidingen OLVG), Nadine van der Lee en Tiuri van Rossum (promovendus Universiteit Maastricht).

Relevant voor alle specialismen

4

Kostprijs en herinrichting dienst

Alleen in de ochtend

Individualiseren van de opleidingsduur moet leiden tot een kortere opleidingsduur. Maar wat doet dat met de kostprijs van opleiden? Betekent een verkorting van 7,8% ook een financieel effect van 7,8%?
In dit symposium hoort u de financiële effecten en de implicaties daarvan. Vervolgens worden een planningstool en een model voor het doorrekenen van financiële en personele consequenties met u gedeeld. Want er zijn natuurlijk ook gevolgen voor de bedrijfsvoering. Hoe vult u bijvoorbeeld voortaan de dienst in zodat de continuïteit van hooggekwalificeerde zorg, patiëntveiligheid én opleiding voor aios in balans blijven?

Door: Lotte Rijksen (deelprojectleider RIO bedrijfsvoering en incentives Federatie Medisch Specialisten), Bas Wijnhoven (chirurg Erasmus MC), Sanne van Logten (adviseur en trainer CQT Zorg & Gezondheid) en Marja Dijksterhuis (opleider en gynaecoloog Amphia).

Relevant voor alle specialismen

5

Scribes en regionalisering

Alleen in de middag

Eén symposium, twee vragen beantwoord:

Een scribe kan de algemeen organisatorische, patiënt logistieke en administratieve last deels overnemen van een aios. Maakt dat de opleiding efficiënter?

De huidige manier van financieren van de aios vanuit de beschikbaarheidsbijdrage aan de klinieken waar de aios werkzaam zijn is niet flexibel. Zou een centrale aanstelling met detachering naar overige klinieken mogelijk zijn en wat zijn de juridische en financiële gevolgen daarvan voor de aios en de opleidingsklinieken?

In dit symposium krijgt u inzicht in de resultaten van deze vragen.

Door: Lotte Rijksen (deelprojectleider RIO bedrijfsvoering en incentives Federatie Medisch Specialisten), Marije van Mill (aios kindergeneeskunde AMC), Diederik Bosman (kinderarts AMC), Ton Dofferhoff (internist Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis), Frank Leguijt (projectmedewerker RIO), Alex Muller (internist Diakonessenhuis) en Mariken Gruppen (kinderarts AMC).

Relevant voor alle specialismen

6

Opleiden voor de toekomst

De zorg is continu in beweging: de context waarin gewerkt wordt, verandert. Zorgconcentratie neemt toe, de medische technologie ontwikkelt zich in razend tempo en er is steeds meer sprake van multimorbiditeit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw specialisme en de opleiding? Welke volumeproblemen worden bijvoorbeeld voorzien: bewegingsapparaat, oncologie? Hoe kunt u hierop in spelen?
In dit symposium presenteren diverse specialismen hun toekomstplannen en laten ze zien hoe zij de ontwikkelingen in de zorg een plek geven in de opleidingen.

Door: Jan van Lith (gyneacoloog LUMC), Rob de Man (MDL arts Erasmus MC), Matthijs de Hoog (kinderarts Erasmus MC), Jacqueline Stouthard (internist NKI), Karin Kaasjager (internist UMC Utrecht), Loes Meijer - alleen ochtend (huisartsdocent UMC Utrecht), Inge Grondman (aios interne geneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Nynke Scherpbier-de Haan - alleen middag (hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen Radboudumc).

Relevant voor medisch specialisten. Dit symposium is ook interessant voor beleidsmakers.

7

Meer samen + samen meer = beter opleiden?!

In verband met capaciteitsuitbreiding en de behoefte aanvullende en eenduidige kwaliteitscriteria te ontwikkelen startte SOON in 2014 het Project Werving Opleiders en opleidingsplaatsen (PWO). Het project leverde kwaliteitscriteria op voor potentiële opleiders en opleidingsplaatsen, met een beoordeling ‘voor de poort’ van de opleiding. In het project werden ook drie pilots ingericht waarin een opleider samen met co-opleiders in een opleidingsgroep meerdere aios opleidt.
In dit symposium worden de resultaten en nieuwe inzichten met u gedeeld.

Door: Raymond van de Walle (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts opleiden Van Neynsel Kennis‐ en Behandelcentrum) en Jan Lavrijsen ( specialist ouderengeneeskunde en programmaleider Complexe en Palliatieve Zorg Radboudumc).

Relevant voor alle specialismen

8

Verdeling van opleidingsplaatsen: de invloed op kwaliteit en doelmatigheid

Jaarlijks wordt volgens vaste procedures bepaald hoeveel aios worden opgeleid en waar. Hierbij hebben vele organisaties een rol: het Ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan, BOLS-partijen (NVZ, NFU en Federatie), de wetenschappelijke verenigingen en OOR’s. Hoe werkt dit precies en wie heeft welke rol? Welke invloed heeft de verdeling van de opleidingsplaatsen voor de kwaliteit en doelmatigheid van de opleidingen? Minder instroom betekent keuzes maken, welke mogelijkheden zijn er?
Na een introductie bediscussieert u de verschillende knelpunten in kleinere groepen.

Door: Koop Bosscha - alleen ochtend (chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis), A. Timmermans - alleen middag (voorzitter raad van bestuur Westfriesgasthuis), Mari Beks (senior beleidsmedewerker Stichting BOLS), Mariette School (senior beleidsmedewerker Stichting BOLS), L. Poot - alleen de ochtend (Klinisch fysicus, Isala / NVKF) en P.B. de Munck - alleen de middag (St. Antonius Ziekenhuis / NVKF).

Relevant voor medisch specialisten. Dit symposium is ook interessant voor beleidsmakers.