Opleidingstijd effectiever benutten door inzet scribes?

08 mei 2017

In ziekenhuizen in de Verenigde Staten wordt er al volop gewerkt met zogeheten medical scribes: medisch-administratieve ondersteuners die medisch specialisten onder andere dossiervoering en medische correspondentie uit handen nemen. Zou de inzet van scribes in Nederland aios kunnen helpen om hun opleidingstijd effectiever te benutten? Om die vraag te onderzoeken zijn er in het kader van project Individualisering Opleidingsduur van de Federatie Medisch Specialisten in vijf ziekenhuizen pilots uitgevoerd met de inzet van scribes.

De beschikbare capaciteit van aios op de werkvloer neemt de komende jaren sterk af door de verkorte opleidingsduur en de dalende instroom van aios in de opleiding. In die context zou taakherschikking van activiteiten die een aios al kan, zoals administratieve taken, eraan kunnen bijdragen dat de aios zijn schaarse opleidingstijd kan besteden aan het aanleren van activiteiten die hij nog niet beheerst.

Pilotprojecten

Om te onderzoeken of dit in de praktijk ook zo werkt, zijn vier onderling samenhangende pilotprojecten uitgevoerd. Daarnaast is ook het zogeheten STUARTS-project geëvalueerd dat al vijf jaar loopt op de SEH van het Radboudumc. In de pilotprojecten is nagegaan of intensieve administratieve ondersteuning van aios door een scribe een bijdrage levert aan een efficiëntere benutting van opleidingsstages, zoals:

  • meer patiëntencontacten in dezelfde tijd
  • meer diepgang in het behandelen van complexe situaties van patiënten
  • meer overzicht en rust bij de aios
  • vroeg in de opleiding werken aan medisch leiderschap, i.c. leren delegeren.

De meeste pilots werden uitgevoerd in de setting van een afdeling SEH. Dat komt omdat hier verschillende factoren samenkomen (zoals een hoog patiëntenverloop, eerste verslaglegging en niet planbare patiënten) die zorgen voor een hoge werkdruk van aios. Daarnaast wordt in het algemeen de kwaliteit van de financiële registratie op de SEH, waar veelal a(n)ios werken, in veel ziekenhuizen als minder compleet ervaren dan op de andere afdelingen. Hier kan dus winst geboekt worden door inzet van scribes.

Praktische tips

Het rapport ‘De scribe voor administratieve taakherschikking bij aios. Efficiencywinst of niet?’ beschrijft de opzet en resultaten van deze pilots. Ook worden praktische tips gegeven voor een effectieve inzet van scribes.