Steeds meer opleidingen voldoen aan verkortingsopdracht

15 februari 2018

Het aantal medisch-specialistische vervolgopleidingen dat erin slaagt om de opleidingsduur te verkorten, zoals afgesproken met VWS in het Opleidingsakkoord, is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de laatste monitoringsgegevens van de RGS.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) rapporteert in opdracht van het federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) en het Dedicated Schakeljaar twee keer per jaar over de gemiddelde opleidingsduur. Uit de nieuwste rapportage blijkt dat van de 27 opleidingen in 2017 maar liefst 17 opleidingen de afgesproken gemiddelde verkorting van 3 maanden halen. Bij de meting over 2016 waren dit nog maar 11 opleidingen. Daarnaast is het aantal opleidingen die minder dan één maand verkorting hebben gerealiseerd, gedaald van 7 naar 4 opleidingen.

Op schema

Uit de rapportage blijkt verder, dat aios die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 uitstroomden, gemiddeld 2,84 maanden sneller opgeleid zijn dan nominaal. Daarmee lopen we nog steeds op schema. Om te voldoen aan de afspraken uit het Opleidingsakkoord moeten de aios die in 2018 uitstromen gemiddeld 3 maanden sneller dan nominaal zijn opgeleid.
 

Dit jaar zullen de eerste aios uitstromen die sinds het van kracht worden van de nieuwe regelgeving in 2014 zijn ingestroomd. Deze aios konden bij het opstellen van hun opleidingsschema direct in gesprek met hun opleider om hun opleidingsschema op hun individuele ervaring en ambities in te richten. De verwachting is dat dat zichtbaar zal zijn in een gemiddeld kortere opleidingsduur.

Voor het eerst sinds 2014 zien we bij de gegevens over afgelopen jaar dat een meerderheid van de aios (53%) voldoet aan de verkortingsopdracht.

Vergelijking binnen de OOR's

Voor 17 specialismen is het ook mogelijk om de gemiddelde opleidingsduur te vergelijken tussen de acht Onderwijs- en OpleidingsRegio’s. Deze vergelijking is te vinden in het tweede tabblad ‘individueel-OOR’ in rapport 1.

In rapport 4 zijn dezelfde gegevens te vinden als in rapport 1, maar dan over het instroomcohort van 1.111 aios in 2017. Die gegeven zeggen iets over de mate waarin al bij de start van de opleiding opleidingsschema’s met korting op basis van eerdere ervaring worden opgesteld.